BASES DE LA PROMOCIÓ LOTEUTAXI

“SORTEIG 1.200€ AMB CARROS DE COMPRA”

LOTEUTAXI proveït del N.I.F. G-25755729, amb domicili social al Crr. El Penedès, 25, baixos de la localitat de Lleida, província de Lleida i inscrita en el REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I ENTITATS JURÍDIQUES, amb el Número de Registre 49659, organitza una promoció anomenada:

“SORTEIG 1.200€ AMB CARROS DE COMPRA” amb la finalitat de promocionar els serveis que es comercialitzen sota l’Associació LOTEUTAXI.

BASES

1a. Objecte de la promoció.– Promoure els avantatges dels nostres serveis i incentivar la demanda de LOTEUTAXI oferint premis als clients que reuneixin les condicions personals de participació.

2a. Durada de la promoció.– La promoció “SORTEIG 1.200€ AMB CARROS DE COMPRA” començarà el dia 24 de novembre de 2020 i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2021.

3a. Àmbit geogràfic.– La promoció serà d’àmbit nacional.

4a. Àmbit personal.- Només podran participar en la promoció aquelles persones majors d’edat que tinguin la residència a Espanya i que compleixin els requisits establerts en les presents bases. Queden exclosos els empleats de LOTEUTAXI, així com qualsevol persona relacionada professionalment amb aquesta promoció.

5a. Premis.– Es lliuraran 6 VALS DE COMPRA VALORATS EN 200€ CADA UN DURANT TRES MESOS, ÉS A DIR, DOS VALS CADA MES (DESEMBRE, GENER I FEBRER).
* Cada guanyador rebrà 1 VAL valorat en 200€ a gastar en un carro de la compra. El VAL, serà vàlid fins al 30/06/2021.

Els premis, en la quantitat seguidament indicada, s’adjudicaran de la manera següent:

6 VALS DE COMPRA VALORATS EN 200€.- AL MES

Sorteig desembre 2020:

Se sortejaran 2 vals, un per mitjà dels quatre últims números de la Loteria Nacional del dia 22/12/2020 (les participacions no premiades seran vàlides pel sorteig de gener i febrer també) i l’altre es realitzarà mitjançant la Plataforma de selecció aleatòria www.fanpagekarma.com, per a aquelles persones que s’hagin REGISTRAT a través de la web de LOTEUTAXI. C/ El Penedés, 25 local 9 · 25005 · Lleida C.I.F. G25755729 · Tel. 973 22 33 00 info@loteutaxi.com · www.loteutaxi.com

Sorteig gener 2021:

Se sortejaran 2 vals, un per mitjà dels quatre últims números de la Loteria Nacional del dia 30/01/2021 (les participacions no premiades seran vàlides pel sorteig de febrer també) i l’altre es realitzarà mitjançant la Plataforma de selecció aleatòria, https://www.fanpagekarma.com , per a aquelles persones que s’hagin REGISTRAT a través de la web de LOTEUTAXI.

Sorteig febrer 2021:

Se sortejaran 2 vals, un per mitjà dels quatre últims números de la Loteria Nacional del dia 27/02/2021 i l’altre es realitzarà mitjançant la Plataforma de selecció aleatòria www.fanpagekarma.com, per a aquelles persones que s’hagin REGISTRAT a través de la web de LOTEUTAXI.

Després d’adjudicar els guanyadors en cadascun dels sorteigs, es designaran, així mateix, 1 RESERVA per sorteig que es realitzarà a través de la nostra web per al cas que qualsevol del premiat renuncies a aquest. L’ordre de substitució de les reserves serà la mateixa en què aquests van ser designats.

LOTEUTAXI es reserva el dret que els premis quedin deserts, en el cas que els participants agraciats o els reserves renunciïn.

La promoció està limitada a un premi «1 VAL DE COMPRA VALORAT EN 200€ AL MES” per persona; per tant, les persones que hagin estat adjudicatàries d’un premi en un dels sortejos mensuals no entraran en els següents mesos.

6a. Requisits per a participar al sorteig.

a) Ser posseïdor d’un NÚMERO de sorteig que serà facilitat en realitzar un servei de taxi a LOTEUTAXI demanats per via telefònica. Les participacions facilitades al taxi seran vàlides pels tres sortejos (tant per desembre, gener com per febrer).

b) Ser seguidor de la nostra pàgina a Facebook, fer un M’agrada a la publicació del sorteig i deixar un comentari. (Els comentaris que fora de lloc seran eliminats)

És imprescindible que els participants aportin les dades PERSONALS necessàries i reals per a accedir a la promoció. La falsedat o la manca d’alguna de les dades obligatòries motivaran l’exclusió d’aquest participant de la promoció.

7a. Lliurament de premis.– LOTEUTAXI contactarà amb els guanyadors per poder gestionar el lliurament dels premis, de la següent manera:

a) Mostrant el número premiat, facilitat per LOTEUTAXI, durant el mes del sorteig que li correspongui. Aquest número haurà de ser lliurat en perfectes condicions. No s’acceptaran aquells trencats i / o manipulats. El número premiat tindrà una caducitat de 15 dies a comptar des del dia del sorteig.

C/ El Penedés, 25 local 9 · 25005 · Lleida C.I.F. G25755729 · Tel. 973 22 33 00 info@loteutaxi.com · www.loteutaxi.com

b) Contactant via Facebook o correu electrònic per als guanyadors del sorteig que s’hagi celebrat mitjançant Facebook i la Plataforma www.fanpagekarma.com

8a. Difusió de la promoció.– La promoció es donarà a conèixer als consumidors a través dels següents mitjans:

– Per mitjà de la base de dades de LOTEUTAXI.
– Per mitjà de la web LOTEUTAXI.
– Per mitjà de les xarxes socials de LOTEUTAXI.
– Per mitjà de la publicitat visual en els taxis de LOTEUTAXI.
– Per mitjà de flyers publicitaris.

9a. Causes de desqualificació d’un participant de la promoció.– Aquesta promoció s’organitza amb la pretensió d’incentivar i fomentar la participació de tots els consumidors de la marca LOTEUTAXI, premiant la fidelitat en condicions d’igualtat i amb estricte respecte al principi general de la Bona Fe. Per aquest motiu, LOTEUTAXI exclourà automàticament i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera, inadequada o impròpia, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus extrems.

En qualsevol cas, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, s’exclourà qualsevol participant de la promoció en els següents casos:

  1. Introducció de dades PERSONALS inexactes, erronis, no coincidents o falsos. La constatació que un participant ha introduït dades PERSONALS inexactes, alterats o falsos, donarà lloc a l’exclusió immediata de totes les seves participacions en la promoció i l’inhabilita per rebre qualsevol premi, sense que sigui necessari comunicar.
  2. De la mateixa manera, qualsevol anomalia atribuïble a un participant que impedeixi, alteri o pertorbi el normal desenvolupament de la promoció, que afecti o perjudiqui a qualsevol altre participant, que pugui falsejar les dades de participació, comprometi la seguretat o la fiabilitat dels sistemes tècnics utilitzats per al seu desenvolupament, o que contravingui, d’alguna altra manera les presents bases, donarà dret a LOTEUTAXI a excloure unilateral i immediatament a aquest participant i a donar compte dels fets a les autoritats competents.

En cas que qualsevol de les anteriors irregularitats, o qualssevol altres, es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, LOTEUTAXI es RESERVA el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre d’altres, les tendents a la devolució dels premis. C/ El Penedés, 25 local 9 · 25005 · Lleida C.I.F. G25755729 · Tel. 973 22 33 00 info@loteutaxi.com · www.loteutaxi.com

10a. Fiscalitat.– La celebració dels previstos sortejos, així com la concessió dels premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

11a. Tractament de dades PERSONALS.– Els participants en la promoció consenten inequívocament que, en cas de resultar guanyadors, les seves dades personals (nom i cognoms) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que LOTEUTAXI estimi més convenients.

Les dades de caràcter PERSONAL que facilitin els participants a LOTEUTAXI seran tractades donant estricte compliment al que estableix el Reglament UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, de 5 de desembre (LOPD).

En el moment de procedir a la recollida de les dades seran emmagatzemades en un fitxer temporal, amb la finalitat exclusiva de gestionar la promoció i assignar els premis, i posteriorment seran destruïts, o si s’incorporaran a un fitxer automatitzat per a ser processats, emmagatzemats i tractats amb posterioritat, amb indicació de la finalitat o finalitats per a la qual seran destinats.

La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatòries implicarà la impossibilitat de participar en la promoció o la d’accedir als sortejos per als que eren sol · licitats.

12a. Acceptació de les bases.– La participació en la promoció implica l’acceptació de les presents bases pels interessats.

13a. Suspensió del sorteig.- Si per raons de Covid-19, o altra situació, el sorteig de la Loteria Nacional quedés suspès, es realitzaria l’adjudicació dels premis amb el següent sorteig Nacional.

Loteutaxi

Posem a disposició de tots els usuaris un equip humà que atendrà qualsevol sol·licitud en horari ininterromput les 24 hores del dia durant 365 dies a l'any.

Call Now Button